ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Волинського обласного центру зайнятості
10.09.2018 № 419

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Волинському обласному центрі зайнятості 

І. Загальні положення
1.1. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Волинському обласному центрі зайнятості (Далі – Перелік) розроблено на підставі вимог законів України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації», п.9 ст. 2 Указу Президента України від 05.05.2011 р. № 547 «Питання забезпечення організми виконавчої влади доступу до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 р. № 736 «Про затвердження Типової інструкції «Про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію» і визначає службову інформацію Волинського обласного центру зайнятості, якій надається гриф «Для службового користування», наказу Державної служби зайнятості (Центральний апарат) від 30.07.2018 р. №108 «Про Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Державній службі зайнятості (Центральний апарат).
Службова інформація, що міститься у цьому Переліку - відомості, які  знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні Волинського обласного центру зайнятості.
1.2. Обмеження переліку не поширюється на інформацію, правовий режим якої встановлено Верховною Радою України  за поданням Кабінету Міністрів України (з питань статистики екології, банківських операцій, податків тощо) та таку, приховування якої загрожує життю і здоров’ю людей).
1.3. Ознайомлення представників засобів масової інформації з документами, які підлягають під дію Переліку та передавання їм таких матеріалів допускається у кожному окремому випадку за письмовим дозволом директора Волинського обласного центру зайнятості.
1.4. При визначенні можливості відкритого опублікування матеріалів необхідно виходити із сукупності всіх обмежень, які відносяться до його змісту. Не допускається, щоб окремі відомості при їх накопиченні призводили до розголошення інформації з обмеженим доступом.
1.5. Оброблення, зберігання  та тиражування документів з грифом «Для службового користування» з використанням автоматизованих систем, копіювальної техніки дозволяється у приміщеннях, які атестовані не нижче 4 категорії.
1.6. Оброблення, зберігання, а також друкування документів з грифом «Для службового користування» з використанням автоматизованих систем (ПЕОМ тощо), копіювальної техніки дозволяється в приміщеннях, які атестовані не нижче 4 категорії.
Зберігання інформації з грифом «Для службового користування» в електромагнітному вигляді здійснюється тільки на облікованих у встановленому порядку магнітних носіях інформації.
На зворотному боці останнього аркуша примірника документа, що залишається у справі Волинського обласного центру зайнятості, у нижньому лівому куті зазначають: кількість надрукованих примірників, перелік номерів примірників з найменуванням адресатів (не більше ніж чотири); номер пункту переліку відомостей Волинського обласного центру зайнятості або реквізити акту постійно діючої експертної комісії Волинського обласного центру зайнятості, згідно з яким інформацію віднесено до службової; назва та обліковий номер електронного носія інформації або номер автоматизованого робочого місця, з якого друкувався документ, наприклад: 
«Надруковано три примірники.
Прим. № 1 -  Мін'юсту
Прим. № 2 – Мінфіну
Прим. № 3 – до справи № 02-10
Пункт 3.7 переліку відомостей
АРМ, інвентарний номер 5».   
1.7. Вимоги до переліку підлягають безумовному виконанню всіма посадовими особами Волинського обласного центру зайнятості.

ІІ. Питання мобілізаційної підготовки та цивільного захисту
2.1.    Відомості про стан мобілізаційної готовності Волинського обласного центру зайнятості.
2.2.    Відомості щодо планування, організації, практичного здійснення заходів у сфері цивільного захисту на особливий період та відповідної звітності.
2.3.    Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройних Сил України, іншим військовим формуванням в особливий період.
2.4.    Відомості про бронювання та облік військовозобов’язаних.

ІІІ. Службова інформація у сфері кадрового забезпечення та діяльності із запобігання та протидії корупції
3.1.    Інформація про розробку та зміст заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та відомості, які розкривають конкретні методи роботи за основними напрямами діяльності уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.
3.2.    Відомості, які зазначені в інформаційно-аналітичних та прогнозних матеріалах, утворених під час діяльності уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Волинського обласного центру зайнятості, розголошення яких може завдати негативних наслідків репутації або правам інших осіб.
3.3.    Відомості, отримані в процесі службового розслідування (перевірки) щодо порушень антикорупційного законодавства до моменту прийняття рішення за результатами такого службового розслідування (перевірки). 
3.4. Акти службових розслідувань стосовно особи, уповноваженої на виконання функцій держави, до подання на розгляд керівника органу,  який прийняв рішення щодо проведення службового розслідування.
3.5. Відомості щодо взаємодії Волинського обласного центру зайнятості, уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції із спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції                         (правоохоронними органами, органами прокуратури України, Національною поліцією, Національним антикорупційним бюро України, Національним агентством з питань запобігання корупції) та уповноваженими особами з питань запобігання та протидії корупції Державної служби зайнятості (Центральний апарат), міського та міськрайонного центрів зайнятості, розголошення яких може завдати негативних наслідків репутації або  правам інших осіб.
3.6.    Відомості, отримані в процесі перевірки повідомлень фізичних та юридичних осіб та перевірки інформації, оприлюдненої в засобах масової інформації щодо порушень антикорупційного законодавства посадовими особами державної служби зайнятості до прийняття рішень за результатами перевірки.
3.7.    відомості про організаційні заходи та хід перевірки інформації, отриманої від спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції щодо причетності посадових осіб до вчинення корупційних правопорушень

ІV. Співробітництво з іноземними державами
4.1.    Відомості отримані під час офіційних контактів, щодо яких зарубіжним партнером встановлено обмеження, яке відповідає грифу обмеження доступу  «Для службового користування».

V. Технічний захист інформації
5.1. Відомості про обстеження, категоріювання приміщень та об’єктів інформаційної діяльності, інформаційно-телекомунікаційних систем.
5.2. Експертні висновки комплексної системи захисту інформації в автоматизованих системах. 
5.3. Відомості про побудову та принципи роботи елементів інформаційно – телекомунікаційних систем, призначених, для передавання інформації за межі відповідної комп’ютерної мережі, або для обміну інформацією між структурними підрозділами зазначених об’єктів відкритими каналами зв’язку.
5.4.Відомості про структуру, топологію, технічні параметри телекомунікаційних мереж Волинського обласного центру зайнятості.
5.5. Відомості про результати перевірок технічного захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом (крім тих, що відносяться до державної таємниці), щодо окремого обєкта інформаційної діяльності, інформаційної (автоматизованої), телекомунікаційної чи інформаційно-телекомунікаційної системи.
5.6. Інформація, яка містить відомості щодо результатів перевірок автоматизованих інформаційних систем (далі – АІС) або її елементів стосовно наявності уразливих місць та результатів усунення виявлених недоліків.
VI. Різне
6.1.    Матеріали чи документи з грифом «Для службового користування», надані у володіння чи користування чи розпорядження Волинського обласного центру зайнятості державними органами, організаціями, установами чи підприємствами України, а також документи Волинського обласного центру зайнятості, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.
6.2.    Листи, довідки, висновки та інші документи (в тому числі внутрівідомчі), які містять відомості. що не становлять державної таємниці, але розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку, здоров’ю населення, репутації та правам інших осіб, призвести до розголошення конфіденційної інформації, сприяти заворушенням або вчиненню злочинів тощо.
6.3. Інформація, одержана конфіденційно, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою.